T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI 31 MART 2019 TARİHİNDE YAPILACAK MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİNDE KULLANILACAK BİRLEŞİK OY PUSULALARININ HAZIRLANMASI İLE BASIM VE DAĞITIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde kullanılacak toplam 153.939.927 adet birleşik oy pusulalarının hazırlanması ile basım ve dağıtımı işi; (ekli listede belirtilen iller ve miktarlar) Ofisimiz İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Tip Ticari Şartname, 31 Mart 2019 Tarihinde Yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname ile İhale Ek Şartları dahilinde açık teklif usulü ile yaptırılacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığı’nda ve Ofis’imiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, ihale evrak bedelleri (ekli listede belirtilen) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir sureti teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulacaktır.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte,

Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname ile Ofis Ticari Şartnamesinin “İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI” başlıklı 2. maddesinde istenen belgeler,

- Kapasite raporu (31 Mart 2019 Tarihinde Yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname’nin 2. maddesinin ikinci fıkrasında istenilen hususlar dikkate alınacaktır.),

- Mülkiyeti Yüksek Seçim Kuruluna ait olup birleşik oy pusulalarının basımında kullanılmak üzere yükleniciye teslim edilecek filigranlı kağıtların değeri tutarında banka teminat mektubu veya Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senedi verileceğine ya da yükleniciye teslim edilecek filigranlı kağıtların 21.02.2019-15.04.2019 tarihleri arasında deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, terör, sabotaj gibi risklere karşı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı lehine sigorta ettirileceğine dair “TAAHHÜTNAME” (sözleşme aşamasında, banka teminat mektubu, kefalet senedi ya da sigorta poliçesinin aslı ibraz edilecektir.) verilecektir.

3 - Teklifler, ekli listede belirtilen gün Saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığı’nda (İnönü Bulvarı No: 18 A Blok Yücetepe/ANKARA) bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklifler; Birim Fiyat üzerinden verilecek olup, iş bu ihaleye sadece İl Merkezinde faaliyette bulunan firmalar teklif verebilecektir.

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü olan ekli listede belirtilen gün ve saatlerde evvela dış zarflar açılarak teklif mektubu ile birlikte verilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların fiyat iç zarfları da aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

6 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. İsteklilerin, ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.

7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla son teklif verme tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

8 - İhale konusu basım işinin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

9 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek tutarda 14.03.2019 tarihine kadar geçerli geçici teminat verilecektir.

10 - Söz konusu ihale; Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. İl Seçim Kurulunun talebine istinaden iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecektir.

11 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.


Yayında herhangi bir ihale bulunmamaktadır.