GENEL KATALOG
CAZİBE MERKEZLERİ KATALOĞU
KOBİ KATALOĞU
TEKNO KATALOG
İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait -Ticari Ş


İÇ PİYASADAN YAPILACAK SATINALMALARA AİT
- TİCARİ ŞARTNAME-Tanımlar
       Madde 1- (1) Bu şartnamede geçen;

a)"Ofis" Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünü,

b)"İstekli" Mal veya hizmet alımları ihalesine teklif veren müteşebbisi

c)“Müteşebbis” Mal tedariki veya hizmet ifasıyla iştigal eden gerçek kişiler ile kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ya da bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

ç)"Yüklenici" Bu şartnameye göre üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliler ile sözleşme yapılmayan hallerde sipariş mektubu verilen istekliyi,

d)“Teklif” Bu şartnameye göre yapılacak satınalmalarda isteklilerin Ofis’e sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

e)“Alternatif Teklif” İhale konusu malın teknik şartnamesinde belirlenen asgari özellik ve şartları sağlayan, birbirinden farklı ürünlerin, asıl teklifin yanı sıra teklif verilmesini,

f)“Kısmi Teklif” İhale konusu alımın tamamına veya bir kısmına teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, bazı kalemler veya kısımlar itibariyle teklif verilmesini,

g)“Malzeme” Bu şartname esaslarına göre satınalma konusu olan eşyayı,

ğ)“Satınalma” Bu şartnamede yazılı şartlarla mal ve hizmet alım işlerinin istekli ve/veya istekliler arasında seçilecek en uygun teklifi verenin üzerinde bırakıldığını gösteren ve yetkili merciin onayını müteakip sözleşmenin imzalanmasıyla veya sözleşme yapılması gerekmeyen hallerde sipariş mektubunun verilmesi ile tamamlanan işlemleri,

h)“Sipariş Mektubu/Sipariş” Sözleşme yapılması öngörülmeyen alım kararının kesinleşmesini müteakip, yükleniciye siparişin verildiğini belirten ve yüklenici tarafından teyit edilmesi halinde sözleşme yerine geçen mektup ve eklerini,

ı)“Sözleşme” Mal ve hizmet alımlarında Ofis ile Yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

i)“Muayene Komisyonu” Muayene işlemlerini yapmak üzere en az üç ve tek sayıda kişiden oluşan komisyonu,

j)“Tesellüm Komisyonu” Ofis bünyesinde malın geçici tesellümü ile muayene sonucu uygun bulunan malın kesin tesellümünü yapmak üzere en az üç kişiden oluşan komisyonu

ifade eder.

İhaleye girebilme şartları
      Madde 2- (1) İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a ) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

b ) Ticaret ve / veya Sanayi Odası Belgesi vermesi,

aa) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

bb) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) İmza sirküleri vermesi,

ç) Teklif isteme mektubunda veya ihale dokümanında yazılı miktarda geçici teminat vermesi,

d) İhale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğu ve belgelerin tamam olup olmadığının [istekli/aday] tarafından kontrol edilmesi ve tamamının aslına uygun olarak, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte teslim edilmesi ve "ihalesi yapılacak olan [işin adı] işine ait ihale dokümanını oluşturan bütün belgelerin istekli tarafından tamamen incelenmiş, okunmuş ve işin yapılacağı yerin görülmüş olduğuna ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edildiğine " ilişkin Yazılı Taahütname verilmesi,

e) Bu şartnamenin 5.maddesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu vermesi,

f) - Şartname ve ekleri ile teknik şartnamenin (gerekmesi halinde) satın alındığına dair kasa tahsil fişinin, tekliflerin açılmasını müteakip aslı geri verilmek üzere, aslı ve bir örneğini vermesi,

g)- Diğer belgeler

Madde 3-(1)Büro mefruşatı ihalelerine katılanlar ayrıca ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar Derneklerince onaylanmış içinde bulunulan yıla ait “kapasite raporu” vereceklerdir.

İhaleye katılamayacak olanlar
      Madde 4-(1)Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

b) 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ile 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen bilişim alanında işlenen suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

ç) Ofisin ihale yetkilileri ile komisyonlarda görevli kişiler.

d) Ofisin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

(2)İhale konusu için danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(3)Ofis bünyesinde bulunan veya Ofisle ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.

(4)Ayrıca, 02.10.1981 tarih ve 2531 sayılı "Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun" hükümlerine de uyulması zorunludur.

(5)Ofis ile yargıya intikal etmiş ihtilafı olanlar, ihtilafları sonuçlanıncaya kadar kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.

(6)Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Teklif Mektuplarının hazırlanması
      Madde 5-(1)Teklif mektupları, fiyatın bildirildiği bir iç zarf ile 2 inci maddede yazılı belgeleri ihtiva eden dış zarf olmak üzere iç içe konulmuş iki zarf şeklinde hazırlanacaktır.

a) İç zarfın hazırlanması : İç zarfın içine yalnızca teklif mektubu konur. Teklif mektuplarında satınalma mevzuu mal veya hizmetin cinsi, miktarı, bedeli ve şartname ve eklerinin okunup aynen kabul edildiğinin, her bir mal veya hizmet için teklif edilen miktar ile kısmi tekliflerde teslim yerinin belirtilmesi, ayrıca fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması, üzerinde kazıntı, silinti düzeltme bulunmaması, ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Ancak, teklif mektuplarında alternatif belirtilmediği ve bu şartname ile eklerinin usulüne uygun şekilde imzalanarak gönderilmesi ile yetinildiği takdirde, Ofis şartları aynen kabul edilmiş sayılacaktır.

b) Dış zarfın hazırlanması : İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve bu şartna¬menin 2. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligat adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

(2) Şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen şartlara uygun olmayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılır. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla önemsiz belge ve bilgi eksiklikleri tamamlattırılabilir.

Teklif Mektuplarının verimesi
      Madde 6-(1) Teklif mektupları, ilan veya davet mektubunda belirtilen gün ve saate kadar istenilen adrese verilir. Alınan teklifler bir tutanakla tespit edilir. Bu saatten sonra verilen teklif mektupları kabul edilmez. Posta ile gönderilen teklif mektuplarının belirtilen gün ve saate kadar ilgili satınalma birimine ulaşmış olması gerekir.

(2) Postada gecikmiş teklifler dikkate alınmaz.

(3) Ofise verilen teklifler her hangi bir sebeple geri alınamaz ve açık teklif hariç ek teklif verilmez.

(4) İstekli, satınalma konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabileceği gibi, ihale dokümanında belirtilmesi halinde bir kısmı için de teklifte bulunabilir. Ancak, kısmen teklif verilmesi halinde, ihale şartı olarak önceden belirlenen süre içerisindeki teslimatla ilgili parti sayısı azaltılamaz ve her parti için öngörülen teslimat süresi kısaltılamaz. Ayrıca birden fazla yere teslimatın öngörülmesi halinde istekli, teslim yerini belirtmek zorundadır.

Opsiyon süresi
      Madde 7-(1) Sadece iç piyasadan teklif isteme yöntemi ile çıkılan ihalelerde teklif edilen fiyatlar, sabit ve son teklif verme tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

(2) İç ve dış piyasadan aynı zamanda teklif isteme yöntemi ile çıkılan ihalelerde ise, teklif edilen fiyatlar, sabit ve teklif verme tarihinden itibaren en az 60 gün opsiyonlu olacaktır.

Fiyatların sabitliği
      Madde 8-(1) Teslimatın ihale şartı olarak önceden belirlenen süre içerisinde partiler halinde yapılmasının öngörüldüğü hallerde de bütün partiler için tek ve aynı fiyat teklif edilecektir.

(2) Sadece iç piyasadan teklif isteme yöntemi ile çıkılan ihalelerde Teklifler Türk Lirası ile verilecektir.

(3) Aynı zamanda iç ve dış piyasadan teklif isteme yöntemi ile çıkılan ihalelerde ise, iç piyasadan verilen tekliflerde yabancı para cinsinden olacaktır. Bu takdirde ödeme, teslim tarihindeki TC. Merkez Bankası Döviz Alış Kur'u üzerinden yapılacaktır. Ancak, sözleşmedeki teslim tarihinden önce yapılan teslimatlarda, ödemeye esas fiyat, fiili teslim tarihindeki, sözleşme teslim tarihinden sonra yapılan teslimatlarda ise, ofis lehinde olması şartıyla, fiili teslim tarihi veya sözleşme teslim tarihindeki, TC. Merkez Bankası Döviz Alış Kur'u esas alınmak suretiyle tespit edilecektir.

(4) Yükleniciler gerek esas taahhüt süresi içinde, gerekse mücbir sebeplerden dolayı uzatılan süre içinde, taahhüdün tamamen ifasına kadar vergi artışları veya yeni vergi ve resimler konulması, fiyatların yükselmesi, taşıma ve işçi ücretlerinin artması ve sair sebeplere dayanarak fiyat farkı talebinde bulunamazlar.

Tekliflerin açılması
      Madde 9-(1) Usulüne uygun olarak verilen veya gönderilen teklif mektupları, ilan veya davet mektubunda belirtilen yer, gün ve saatte, satınalma ile görevli merciler tarafından, hazır bulunan teklif sahipleri veya vekilleri huzurunda sıra ile açılır. Kimlerin ihaleye kabul edildiği hazır bulunanlara duyurulur.

(2) İhaleye kabul edilmeyen isteklilerin iç zarfları açılmayarak kendilerine veya vekillerine, teminatları ile birlikte iade olunur. Bu işlemler, istekliler önünde bir tutanak ile tespit edilir. İhaleye kabul olunmayanlar komisyon toplantı mahallinden çıkarılır. Bundan sonra iç zarflar sıra ile açılarak yüksek sesle okunur.

(3) Çıkılan ihalede, teklif edilen ürünlerin ihale şartlarına, teknik şartnamesine veya numunesine göre incelenmesinden sonra tekliflere ait iç zarfların açılması öngörülmüş ise, alınan tekliflerin dış zarfı açılır ve istenen belgeler kontrol edilerek iç zarflarla birlikte tutanak altına alınır. Yapılan inceleme sonucunda teklifleri uygun olmayan isteklilerin iç zarfları açılmayarak teminatları ile birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Teklifi uygun olan isteklilere iç zarfların açılacağı gün yazılı olarak bildirilir. Belirlenen gün ve saatte iç zarflar açılır. İstekliler iç zarfların açılışında hazır bulunabilirler. Teklif mektuplarının uygun olup olmadığı kontrol edilerek, teklif fiyatları okunur ve tutanak altına alınır. 5 inci maddeye uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır ve istekliye bildirilir.

(4) Komisyonlar, verilen teklifler ile istekliler hakkında her türlü araştırma ve incelemeyi yapabileceği gibi alım konusu işin niteliğine göre lüzum görülmesi halinde ilgili birimlere de yaptırabilir.

Sözleşme
      Madde 10-(1) İstekli, ihalenin kendisine yapıldığına dair bildirim tarihinden itibaren 10 gün içerisinde ihale bedelinin %6 sına tekabül eden miktarda kesin teminatını vermeye ve bütün masrafları kendisine ait olmak üzere sözleşme yapmaya mecburdur. Bu süre zaruret halinde Ofisçe veya isteklinin talebi ve Ofisçe de kabulü halinde uzatılabilir.

(2) İsteklinin bu maddede yazılı zorunluluğa uymaması halinde, fesihle ilgili hükümler uygulanır.

Teslim yeri
      Madde 11-(1) Malzemenin teslim ve tesellüm yerleri ihale dokümanında gösterilmiştir.

Teslim müddeti
      Madde 12-(1)Yüklenici, taahhüt konusu malzemeyi, sözleşmede veya sipariş mektubunda gösterilen tarihleri geçmemek şartı ile her parti teslimatı için öngörülen zaman dilimleri içinde ve 13 üncü maddede yazılı esaslar dahilinde olmak üzere, sözleşmede belirtilen teslim yerlerine noksansız ve kusursuz bir şekilde (Yüklenici vasıta ve elemanları ile) teslim edecektir.

(2) Bu esaslar dahilinde, teslim edilecek malzeme bedeli 22 nci madde hükmü gereğince ödenir.

Madde 13-(1) Yüklenici, bir partiyle ilgili teslimatın tamamını bir defada veyahut ta müddeti içinde partiye ait miktarın %50'sinden az olmamak üzere iki defada yapabileceği gibi, Ofis'ce kabulü halinde partilere ait miktarlardan, daha fazla teslimat da yapabilir.

Madde 14-(1) Ancak, parti miktarlarından eksik teslim edilen malzemenin, Ofis'ce geçici tesellümü, eksik miktar hakkında bu ticari şartnamenin gecikme cezası ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir

Mücbir sebepler ve ek süre verilmesi
      Madde 15-(1)İşin gecikmesine etkili olabilecek ve taahhüdün ifası için yükleniciye ek süre verilebilmesi bakımından mücbir sebep sayılabilecek haller ;

a)Harp hali,

b)İşin yapıldığı yer belediye hudutları içinde yetkili mercilerce bulaşıcı hastalık çıktığının ilan edilmesi,

c)İmalat için depo edilmiş malzemenin, yüklenicinin tedbirsizliği, ihmali veya kusuru dışında hasara uğraması,

ç)Kamu kuruluşlarının veya Hükümetin sebebiyet verdiği haller,

d)Grev vukuu bulması,

e)İşin yapıldığı yerde çıkan yangınlar,

f)İşin yapıldığı yer Belediye hudutları içinde meydana gelen yer sarsıntısı, su baskını veya heyelan gibi tabii afetler, g)Ofis'ce kabul edilecek sair kanuni mücbir sebepler.

(2)Yüklenici tarafından, piyasada mevcut olmayan malzemelerle, mutad, tamir, bakım ve revizyonları ve mevcut darboğazları mücbir sebep olarak beyan ederek ek süre talebinde bulunulmayacaktır.

(3) Bu madde gereğince Ofis'ten ek süre talep edilebilmesi için, yüklenicinin mücbir sebebi tevsik eden ve yetkili makamlar tarafından usulüne uygun olarak düzenlenmiş belgeleri temin ederek mücbir sebebin meydana gelmesinden itibaren (15) gün içinde Ofis'e ibraz etmesi şarttır. Aksi takdirde Ofise yapılacak müracaatlar, hiçbir şekilde dikkate alınmayacaktır.

Gecikme cezası
      Madde 16-(1)Yüklenici, taahhüt konusu malzemeyi her parti ayrı mütalaa edilmek şartıyla, sözleşmede gösterilecek müddetler içinde teslim etmek zorundadır.

(2) Teslimatında gecikmeye düşen yüklenicilerden;

a) 15 güne kadar (15. gün dahil) olan gecikmelerde, günlük 7.-YTL'den az, 175.-YTL'den fazla olma¬mak üzere gecikilen partinin malzeme bedelinin ( K.D.V. hariç ) binde beşi ;

b) 30 güne kadar ( 30. gün dahil) olan gecikmelerde ilk 15 gün de dahil, günlük 11.- YTL'den az, 210.-YTL'den fazla olmamak üzere gecikilen partinin malzeme bedelinin (K.D.V. hariç) binde altısı,

c) 30 günden fazla gecikmelerde, ilk 30 gün de dahil, günlük 14.- YTL'den az, 250.- YTL'den fazla olma¬mak üzere gecikilen partinin malzeme bedelinin (K.D.V. hariç) binde yedisi, oranında gecikme cezası alınır. Ancak, alınacak bu gecikme cezası ait olduğu partinin mal bedelini geçemez.

(3) Geç teslim edilen malzeme miktarı, ait olduğu parti miktarının % 40'ından (KIRK dahil) az olduğu takdirde, gecikme cezasının hesaplanmasında gecikilen partinin malzeme bedeli yerine geç teslim edilen malzeme bedeli (K.D.V. hariç) esas alınır.

(4) Geçici olarak teslim edilen malzemelerin muayenesinde geçen süre gecikmeden sayılmaz.

Muayene ve Tesellüm
      Madde 17- (1) Muayeneler, Devlet Malzeme Ofisi Mal Alımları Denetim, Muayene ve Tesellüm Yönetmeliğindeki usul ve esaslara uygun olarak yapılacaktır.

Madde 18-(1) 13 ve 14 üncü maddelere göre geçici tesellümü yapılan malzemenin muayenesi, Teknik Şartnamede veya ihale dökümanında belirtilen süre içinde icra ve ikmal olunur.

(2) Yüklenici, malı teslim ettiğinde veya siparişte belirtilen yerde muayeneye hazır olduğunda, muayene işlemine başlanması için Ofise yazılı olarak müracaat eder.

(3) Yüklenici veya vekilinin muayenede hazır bulunacağını önceden yazılı olarak bildirmesi halinde muayenenin yapılacağı gün ve saat kendisine veya vekiline yazılı olarak bildirilir.

(4) Bu takdirde bu muayene sonucunda düzenlenecek rapor, Yüklenici veya vekiline de imza ettirilecektir. Yüklenici veya vekilinin imzadan çekinmesi halinde ise, çekinme nedenleri Muayene Komisyonunca raporda gösterilecektir.

(5) Yüklenici veya vekilinin hazır bulunduğu muayeneler sonucunda düzenlenecek raporlara, raporun düzenlenme ve imza tarihini, temsilcisinin hazır bulunmadığı muayeneler sonucunda düzenlenecek raporlara da muayene sonucunu tebellüğ ettiği tarihi takip eden ON gün içinde itiraz edebilir. Bu takdirde, Ofis'in göstereceği resmi bir kuruluşa ikinci bir muayene yaptırılacak ve muayeneye mümkün olduğu takdirde Ofis temsilcisi de iştirak edecektir.

(6) İtiraz muayenesi için yapılacak masraflar yüklenici tarafından karşılanır. İtiraz muayenesi sonucu düzenlenen rapor kesindir. Anlaşmazlığın mahkemelere intikali halinde gerek yüklenici ve gerekse Ofis bu raporu nihai belge kabul eder ve muayene ile ilgili başkaca bir delil ileri süremez.

(7) Sipariş edilen malın denetim, muayene ve deneyleri tamamlanıp, muayene komisyonunun “uygundur” raporu üzerine ilgili birim veya taşra teşkilatı tarafından kati tesellüm işlemleri yapılır ve ödemeye ilişkin belgeler düzenlenir.

(8) Bir partinin herhangi bir nedenle 3 kez reddi halinde Ofis fesih yetkisini kullanabilecektir.

Reddedilen malzemeler
      Madde 19-(1) 18 inci madde hükümlerine göre yapılacak muayeneler sonucunda sipariş şartlarına veya teknik şartnamesine uygun olmaması nedeniyle reddedilen malzeme yüklenici tarafından en geç 10 gün içinde sipariş şartlarına veya teknik şartnamesine uygun olanları ile değiştirilecektir.

(2) Teslimatın sözleşmede belirtilen süre içerisinde yapılmış olması kaydıyla; reddedilen malzeme işbu 10 günlük süre içerisinde, sipariş şartlarına veya teknik şartnamesine uygun olanları ile değiştirildiği takdirde gecikme cezası alınmayacak, bu süre içinde teslim edilen malzemelerin de reddi veya hiç teslimat yapılmaması halinde ise (10) günlük süreyi de kapsamak üzere geçecek beher gün için 16 ncı maddede gösterilmiş bulunan gecikme cezası alınacaktır.

Ardiye Ücreti
      Madde 20-(1) Reddedildiği için yükleniciye geri verilmesi gereken malzeme reddin tebellüğünü takip eden ON gün içinde, yüklenici tarafından geri alınarak götürülecektir. Bu müddet zarfında malzeme geri alınarak götürülmezse, yükleniciden ; bu süreyi takip eden beher gün için, reddedilen malzeme bedelinin ONBİN'de beş'i ölçüsünde ardiye ücreti alınacaktır. Ancak, alınacak bu ardiye ücreti, hiçbir zaman (30) günden fazla olamaz.

(2) Bu 30 günlük süreden sonra da malzeme yüklenici tarafından geri alınarak götürülmezse, Ofis'ce uygun görülecek bir usul ile satılır. Satış bedelinden, satışla ilgili bilumum masraflar ile varsa diğer Ofis alacakları tenzil edilerek bakiyesi yükleniciye iade edilir.

Yüklenicilerin Sorumluluğu
      Madde 21-(1)Yükleniciler, Ofisle akdetmiş oldukları sözleşmeler gereği teslim edecekleri mal ve hizmetlerle ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında kanun, bu kanuna yapılacak ilave ve değişiklikler ile bu konuda yayınlanmış ve yayınlanacak yönetmelik ve tebliğ hükümlerinden sorumludurlar.

(2)Satıcı olarak Ofis, müşteri talebine göre,

a) Malın değiştirilmesini,

b) Ücretsiz olarak tamirini,

c) Mal bedelinin iadesini,

d) Değer kaybının bedelden indirilmesini,Yükleniciden ister. Yüklenici bu talebi en geç istem tarihinden itibaren (15) gün içinde yerine getirir.Aksi takdirde, hiçbir hükme ve ihtara hacet kalmaksızın, müşteri talebini Ofis yerine getirir / karşılar.

(3) Ofis ,bundan mütevellit uğradığı her türlü zararı ile masraflarını ve Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa hükümlerine göre ceza hükümlerine muhatap olur ise ödediği cezayı, Ofis nezdindeki yüklenici alacaklarından karşılar. Borç bitinceye kadar yüklenicinin alacakları bloke edilir. Karşılanmayan kısım kaldığı takdirde, yükleniciden talebi müteakip hükmen tahsil edilir.

Ödeme
      Madde 22-(1)Kesin tesellümleri yapılmış bulunan malzeme bedelleri, yüklenici tarafından tanzim olunacak fatura aslı, Muayene Komisyonu tarafından düzenlenecek malzemenin kabul edildiğini gösterir rapor ve Tesellüm Komisyonu tarafından düzenlenecek ambar giriş pusulasına dayanarak kesin tesellümü müteakip 10 (on) gün içinde ödenir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler
      Madde 23-(1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

a) Tedavüldeki Türk parası,

b) Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

(2) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

(3) İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(4) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

(5) Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

İhale ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmemesi veya sözleşmenin feshini gerektiren haller
      Madde 24-(1) Fesih hükümleri aşağıda gösterilmiştir.

a) İsteklinin 25. maddede sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

b) Yaptırılacak işe ait ihalenin kendisine yapıldığına dair bildirim tarihinden itibaren 10 gün içinde istekli, Ofis'e müracaat ederek kesin teminat vermeye ve bütün masrafları kendisine ait olmak üzere sözleşme yapmaya mecburdur. Bu sure zaruret halinde Ofisçe veya isteklinin talebi ve Ofisçe de kabulü halinde uzatılabilir. Aksi takdirde, ayrıca protesto çekmeye ve bir hüküm almaya gerek kalmaksızın isteklinin teminatı irad kaydolunur. Bu takdirde istekliden ayrıca ihale tutarının % 10'una tekabül eden miktar cezai şart olarak alınır.

c) Sözleşmenin akdinden sonra yüklenici, sözleşme hükümlerine kısmen veya tamamen riayet etmez veya taahhüdünü yerine getirmez ise, protesto keşidesini müteakip bir hüküm almaksızın sözleşmeyi feshetmeye Ofis yetkilidir. Sözleşme feshedildiği takdirde yüklenicinin kesin teminatı irad kaydolunur. Durum yükleniciye yazılı olarak bildirilir. Fesih halinde taahhüdün ifa olunmayan kısmına ait tutarın % 10'una tekabül eden miktar cezai şart olarak alınır. Ayrıca yüklenici nam ve hesabına ihaleye çıkılmaz. İrad kaydolunan teminat cezai şarttan mahsup edilmez. Bu hallerde yüklenicinin borç ve alacağı tasfiye edilir ve yüklenici 1 yıla kadar bir süre ile Ofis ihalelerine iştirak ettirilmeyebilir.

ç) Yüklenici iflas ederse sözleşme fesholunur, teminat ise irad kaydedilir ve (b) bendi hükmü uygulanır.

d) Yüklenicinin ölümü halinde teminat geri verilir ve sözleşme hükümsüz addedilir. Ayrıca 45 gün içerisinde gerekli teminatı vererek taahhüdün yapılmasına talip olan varislere aynı hükümleri ihtiva etmek şartıyla, mevcut sözleşmeyi devre Ofis yetkilidir.

e) Herhangi bir suçtan tutuklanan ve tutukluk süresi 30 günden fazla olan yüklenici Ofisçe kabul edilebilecek bir vekil göstermesi halinde işe devam edebilir. Aksi takdirde sözleşme feshedilir, (b) bendi hükmü uygulanır.

f) Sözleşmeye bağlanan ihale mevzuu iş Ofis'in izni olmadıkça başkasına devredilemez. Aksi takdirde sözleşme feshedilir ve (b) bendi hükmü uygulanır. Bu takdirde yüklenici hak talep edemez.

g) Askere çağrılan yüklenici, işi yürütmek üzere Ofisçe kabul edilebilecek işin sonuna kadar yüklenicinin bütün yetki ve sorumluluğuna sahip bir vekil tayin eder. Yüklenici askeri hizmete çağrıldığını ileri sürerek taahhüdünden vazgeçemez. Aksi takdirde ( b) bendi hükmü uygulanır.

(2) Yüklenicinin, ihale ve sözleşme hükümlerine uymaması veya yukarıda yazılı hususlardan birinin zuhur etmesi halinde, yüklenicinin ihale veya sözleşmenin fesih tarihindeki bütün alacakları bloke edilir. Bu madde gereğince tahakkuk ettirilen cezai şart bloke edilen yüklenici alacaklarından karşılanır. Karşılanmayan kısım kaldığı takdirde, bakiye Ofis alacağı yükleniciden talep edilir. Yüklenici bu tutarı ödemediği takdirde hükmen tahsil yoluna gidilir.

Yasak Fiil ve Davranışlar
      Madde 25-(1)İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

d) 4 üncü maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

(2)Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu şartnamenin 26 ve 27 inci maddelerindeki hükümler uygulanır.

İhalelere Katılmaktan Yasaklama
      Madde 26-(1) 25 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar, hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.

(2) Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması, halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortak¬lar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

(3) İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, Ofisçe o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar Ofis tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

(4) Ofis, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştığı takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

(5) Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

İsteklilerin Ceza Sorumluluğu
      Madde 27-(1) Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 25 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, Ofisçe 26 ncı maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 26 ncı maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.

Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı
      Madde 28-(1) Bu şartnamenin uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar; ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere, isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve mali yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerle işin yaklaşık maliyetini ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına veya zararına kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre 26. ve 27 nci maddelerde belirtilen müeyyideler uygulanır.

Ara Denetim
      Madde 29-(1) İmalat veya üretim süreci gerektiren alımlarda, geri dönüşü olmayan hataların ortaya çıkmasını önlemek, teslim süresinde gecikmelere yol açmamak ve hataların zamanında giderilmesini sağlamak amacıyla, imalat ya da üretim tamamlandıktan sonra kontrol imkanı olmayan hususlarda malın ihale dokümanında belirtilen nitelik, nicelik, kalite ve özelliklere uygun olarak üretilip üretilmediğinin tespiti için merkezde Kalite Kontrol Daire Başkanı, taşrada Ünite Müdürü tarafından görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla üretimin yapıldığı yerde ara denetim yapılabilir. Ancak, ara denetim esnasında incelemenin başka bir yerde yapılması gerekliliği ortaya çıkarsa, buralarda yapılacak veya yaptırılacak işlemler de ara denetim sayılır.

(2) Ara denetim, yükleniciye önceden haber vermeksizin gerçekleştirilebilir. Yüklenicinin talebi ve Ofisçe uygun görülmesi halinde de ara denetim yapılabilir.

(3) Ara denetim sırasında tespit edilen olumlu veya olumsuz hususlar için Ara Denetim Formu üç nüsha olarak düzenlenir ve denetimi yapan görevli veya görevliler ile yüklenici veya vekili tarafından imzalanır.

(4) Hazırlanan Ara Denetim Formu'nun bir nüshası ilgili birime, bir nüshası Yüklenici veya vekiline verilir. Bu raporun olumlu veya olumsuz olması, malın kabul veya reddi hususunda bağlayıcı nitelikte olmamakla birlikte, muayene aşamasında yapılacak değerlendirmede dikkate alınır.

(5) İncelemede üretim standardı ve kalitesinin, malın ihale dokümanında yer alan hükümlere aykırı olarak imali sonucu doğuracağının tespit edilmesi ve/veya düzenlenen Ara Denetim Formu'nu yüklenici veya vekilinin imzadan imtina etmesi halinde, bu husus Form'da belirtilerek kontrol sonucu Tebligat Protokolü Formu ile yükleniciye bildirilir. Yükleniciye yapılan uyarılara rağmen üretim standardının değiştirilmemesi ve malın kalitesinin istenildiği şekilde arttırılmaması halinde, Ofis malı teslim aşamasında test ve muayeneye dahi tabi tutmaksızın reddetme hakkına sahiptir.

(6) Ancak, son muayenede kontrol imkanı bulunan hususlar için imalat sürecinde imalat kontrolü yapılmayabilir.

(7) Yapılan ara denetim, Muayene Komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaz. Yapılacak ara denetim sonucu düzenlenen Formlar, muayene aşamasında Muayene Komisyonunca değerlendirilir.

(8) Ara denetimin Ofis teknik elemanları tarafından yapılması esastır. Ancak, işin özelliğinin gerektirdiği durumlarda, 4734 sayılı Kanuna tabi idarelerden bir uzman personelin görevlendirilmesi talep edilebilir veya hizmet satın alınabilir.

(9) Bütün malzeme ve işçilik, imalat safhası da dahil olmak üzere yer ve zamana bağlı olmaksızın Ofis'ce muayene ve deneye tabi tutulabilecektir. Yüklenici, bu iş için muayene elemanlarına gerekli araç ve gereçleri temin edecek ve her türlü muayene ve deney kolaylığını sağlayacaktır.

(10) İşbu muayene ve deneyler neticesinde, malzemenin kullanış ve sağlamlığını arttırmak maksadıyla Ofis'ce lüzum görüldüğü takdirde ek bir masraf ve süreyi gerektirmeyen değişiklikleri, yüklenici, munzam bir talepte bulunmaksızın yapacaktır.

Sair Hükümler
      Madde 30-(1) Ofis'ce teklif iç zarfının açılmasından önce numune istenilmesi halinde, istekli numune göndermek zorundadır. Verilen numunelerin yapılacak inceleme sonucunda teknik şartnameye uygun bulunmadığının tespiti halinde, istekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 31-(1) Yüklenicinin taahhüt etmiş olduğu malzeme normal depolama şartlarında en az bir yıl süre ile depolamaya uygun olacaktır. Bu süre içinde gerek malzeme ve gerekse ambalajı, herhangi bir değişikliğe uğramaksızın tesellüm edildiği andaki özelliklerini koruyacaktır. Herhangi bir değişikliğin tesbiti halinde yüklenici, Ofis'e son teslim tarihinden başlamak üzere bir yıl müddetle malzemeyi uygun olanları ile değiştirmeyi garanti etmiştir.

Madde 32-(1) Yüklenicinin gösterdiği tebligat adresi kanuni ikametgah olup, bu adrese yapılacak her türlü tebligat aynı günde yüklenicinin kendisine yapılmış sayılacaktır.

(2) Yüklenicinin başlıklı kağıdında, teklif mektubunda veya Ofis'e verdiği herhangi bir belgede yazılı faks veya teleks cihazlarına Ofis'ce yapılan her türlü bildirim (sipariş v.b.)'de yine aynı anda yüklenicinin kendisine yapılmış sayılacaktır.

(3) Anlaşmazlığın Mahkemelere intikali halinde, Ofis cihaz kayıtları esas alınacaktır. Bu kayıtlar H.M.U.K. 'nun 287. maddesindeki delil sözleşmesi hükmündedir.

Madde 33-(1) Bu şartname mevzuu olan satınalmaların ihalesi devri ve feshi ile ilgili her türlü vergi, resim ve sair masraflar yükleniciye ait olacaktır. Ancak usulüne uygun olarak hesaplanan Katma Değer Vergisi Ofis'ce karşılanacaktır.

Madde 34-(1) İhale ve sözleşme ile ilgili her türlü ihtilaflarda, ANKARA Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Madde 35-(1) Satınalmaya esas teknik ve ticari şartnamelerin hükümleri ile bunlara dayanılarak akdedilecek sözleşme hükümleri arasında aykırılık olduğu taktirde bunlardan Ofis lehine olanlar tatbik edilir.

Madde 36 -(1) Gerek bu ticari şartname ve gerekse buna dayanarak yapılacak sözleşmede sözü edilen süreler Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre hesap edilecektir.

Madde 37-(1) İşbu şartname ve ekleri ile teklif talebi, Ofis'i istekliye karşı hiç bir taahhüde sokmaz. Ofis ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği istekliye vermekte serbesttir.       

Madde 38-(1) İşbu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.