tekno_katalog
tekno_katalog_anasayfatekno_katalog_muracaattekno_katalog_ilavetekno_katalog_iletisim

 

“Kamuda Akıllı Satınalma” olarak kamu alımlarıyla; yeniliği, yerlileşmeyi, teknoloji transferini ve girişimciliği destekleme amacıyla 27.09.2017 tarihinde Tekno Katalog uygulamasını hayata geçirdik.

“Kamudaki Satış Kanalınız” sloganı ile yola çıktığımız Tekno Katalog ile; girişimcilik ekosistemimizin problemlerini, girişimcilerin gözünden tespit edip girişimcilerin dilinden çözümler getiriyoruz.

Ülkemizin önde gelen teknokentlerinde yer alan; girişimciler, yöneticiler, akademisyenler ve danışmanlar ile birlikte yürütülen yaklaşık iki yıllık Ar-Ge çalışmasıyla geliştirilen Tekno Katalog ile girişimcilik ekosisteminin en zayıf halkası olan pazarlama-satış kısmına büyük fırsatlar sunmaktayız.

Tekno Katalog’un ülkemiz girişimcilik ekosistemine değer katması temennisiyle…

 

TEKNO KATALOG NEDİR ?

Tekno Katalog, Devlet Malzeme Ofisi tarafından Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren girişimciler için oluşturulan kamuya satış yapabileceği özel bir satış kanalıdır.

TEKNO KATALOĞUN AMACI NEDİR?

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan girişimcilerin devlet teşvikleri veya özkaynakları ile Ar-ge faaliyetinde bulunarak geliştirmiş oldukları orta ve yüksek teknolojili yerli ürünlerinin kamu pazarında yer alması sağlanarak bu girişimcilerimizin ticarileşme ve markalaşma süreçlerinin de desteklenmesi amaçlanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Tekno Kataloğa başvuruda bulunacak girişimcilerimizin;

a) Başvuru tarihi itibariyle Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet göstermesi veya biriminin olması (sözleşme, süresi sonunda yenilenmek istenirse firmanın aynı ürünleri ile sınırlı kalmak şartıyla Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet göstermesi şartı aranmaz)

b) Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde devlet teşvikleri veya özkaynakları ile Ar-Ge faaliyetleri yaparak ana statümüz kapsamına giren ve Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığının yayınlamış olduğu orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinde olması,

c) Teklif edeceği ürüne ait;
- Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurucu şirketi tarafından onaylanmış "DMO Tekno Katalog Proje Ürün Bilgi Formu"na sahip olması,

- Proje Bitirme Belgesi’ne (en fazla 5 yıllık olmaları) sahip olması,

ç) KOBİ Beyannameleri (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Niteliği Hakkında Bilgi Beyannamesi) KOSGEB tarafından onaylanmış olan veya KOSGEB veri tabanındaki kayıtlarda üyeliği güncel olarak devam eden mikro, küçük veya orta ölçek konumundaki firma olması,

d) Katalogda yer alması istenen ürünlerin piyasada satışının yapılmış olması, gerekmektedir.

Genel Katalog’da yer alan firmalar, aranan şartları sağlamaları halinde Genel Katalog sözleşmeleri de devam etmek suretiyle şartları sağladıkları ürün veya ürünleri ile Tekno Katalog sözleşmesi de imzalayabileceklerdir.

 

TEKNO KATALOG BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NEREYE YAPILACAK?

Başvurular Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Katalog Daire Başkanlığına bizzat yapılacaktır. Başvuru süreleri ile ilgili bir kısıtlama olmadığından firmalarımız her zaman başvuruda bulunabilecektir.

Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

KİMLER BAŞVURUDA BULUNAMAZLAR?

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar (Yasaklılık süresi boyunca).
b) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan, örgütlü suçlardan veya kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.
c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
ç) Ofisçe belli bir süre ile Ofis ihalelerine iştirak ettirilmemesine ve/veya diğer kataloglara başvurmamasına karar verilenlerden süresi devam edenler.
d) Müracaat tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olanlar.
e) Başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.
f) İflası ilan edilmiş, zorunlu tasfiye kararı verilmiş, borçlarından dolayı mahkeme idaresi altına alınmış, konkordato ilan etmiş ve hakkında “iflasın ertelenmesi kararı” verilmiş olanlar.

g) Ofis ihale yetkilileri ile satınalma ve katalog komisyonlarında görevli kişiler.

ğ) Ofis katalog konusu ürünleriyle ilgili her türlü ihale, satınalma ve katalog işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
h) (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
ı) (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile ortağı oldukları şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip
olmadıkları anonim şirketler hariç).
i) Ofis bünyesinde bulunan veya Ofis ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler,
j) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Millî İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler,
k) 02/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun uyarınca Ofis bünyesinde iki yıl görev yapmış olanlardan hangi sebeple olursa ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak başvuruda bulunamazlar, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar.

Buna rağmen sözleşmesi imzalamak üzere müracaat eden firmaların talepleri reddedilir.
Ayrıca, bu durumda olup da müracaat aşamasında tespit edilemeden sözleşme yapılmışsa, sözleşmenin feshine ilişkin hükümleri uygulanır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

Müracaatta bulunacak firmaların linkte sayılan belgeleri tamamlayarak (Ek-7) dilekçe ekiyle Katalog Daire Başkanlığına başvuru yapmaları gerekmektedir.

İstenen Belgeler

 

Tekno Katalog İlanı (LİNK) Tekno Katalog Tanıtım Rehberi (LİNK) Tekno Katalog Müracaat Rehberi (LİNK)
tekno_katalog_ilan tekno_katalog_rehber tekno_katalog_muracaat_rehber