İlave ürün müracaatları sözleşme süresince her zaman yapılabilecektir. İlave ürün müracaatı için aşağıdaki belgelerin hazırlanması gerekmektedir.

 

 

 

 

1)SİBER GÜVENLİK KÜMELENMESİ KANALIYLA GELECEK FİRMALAR

Siber Güvenlik Kümelenmesi kanalı ile Tekno Kataloğa ilave ürün müracaatında bulunacak firmaların, teklif edilecek ürünlerinin Savunma Sanayi Başkanlığı Siber Güvenlik Kümelenmesinde kayıtlı ürünler olduğuna dair alınacak Üyelik ve ürün Yazısı ile aşağıda yer alan ÜRÜNE AİT BELGELER ve MATBUU BELGELER başlığındaki belgelerle müracaat etmesi gerekmektedir.

NOT: Siber Güvenlik Kümelenmesi Üyelik Yazısı Savunma Sanayi Başkanlığı Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından Devlet Malzeme Ofisine gönderilecektir.

 

2)TÜBİTAK TEYDEB PROJE BİTİRME BELGESİ İLE GELECEK FİRMALAR:
    1. TÜBİTAK TEYDEP Proje Bitirme Belgesi ile Tekno Kataloğa ilave ürün müracaatında bulunacak firmaların teklif konusu ürünlere ait en fazla beş yıl önce düzenlenmiş olması kaydıyla TÜBİTAK TEYDEP Proje Bitirme Belgesi ve ÜRÜNE AİT BELGELER ve MATBUU BELGELER başlığındaki belgelerle müracaat etmesi gerekmektedir.
NOT: Bu kanal ile sürece müracaat edecek firmaların imzalanacak ilk sözleşmede (2 yıl) ürünleri için TÜR Belgesi aranmayacak olmakla beraber (sözleşme kapsamına dahil edilecek ilave ürünler de dahil) firmaların bu sözleşmeye ait süre uzatımında mevcut ürünleri için ve sözleşme yenileme sürecinde teklif edecekleri ürünler için TÜR Belgesinin getirilmesi zorunludur.
3)TÜR (TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ) İLE GELECEK FİRMALAR:

Teknoloji ve Sanayi Bakanlığınca düzenlenmiş TÜR (Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi) belgesi ile Tekno Kataloğa ilave ürün müracaatında bulunacak firmaların teklif edeceği her bir ürüne ait başvuru tarihi itibariyle geçerliliği devam eden Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR) ve ÜRÜNE AİT BELGELER ve MATBUU BELGELER başlığındaki belgelerle müracaat etmesi gerekmektedir.

 

 

4)TGB (TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ) KANALIYLA GELECEK FİRMALAR
  • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Firmalar;
  • * Proje Bitirme Belgesi (En fazla 5 yıl önce düzenlenmiş)
  • * DMO Tekno Katalog Proje Ürün Bilgi Formu (Ek - 14) DOSYA LİNKİ
  • belgeleri ile ÜRÜNE AİT BELGELER ve MATBUU BELGELER başlığındaki belgelerle müracaat etmesi gerekmektedir.
  •  

 

 

1 - Marka Tescil Belgesi

Türk Patent ve Marka Kurumundan alınmış “Marka Tescil” belgesi (Orta ölçekli firmalar için başvuruda Marka Tescil Belgesi olması zorunludur. Mikro veya küçük ölçekli firmalardan belgesi olmayanların başvuru yapmış olması ve başvuru yaptığı tarihten itibaren en geç altı (6) ay içerisinde söz konusu belgeleri ibraz edeceklerine dair taahhütname vermeleri halinde müracaat dosyaları işleme alınacaktır. Verilen süre içerisinde belgenin getirilmemesi halinde ilgili ürünlerin sözleşme imzalanmış ise satışları askıya alınacaktır).

 

2 - Ürün Standardına İlişkin Belgeler (yazılım grubunda yer alan ürünler hariç)

a) CE kapsamındaki ürünler için “CE” işareti ve buna bağlı “ CE Uygunluk Beyanı ” (Türkçe olmayan CE uygunluk beyanı için ayrıca Yeminli Tercüman tarafından çevrilmiş Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir. Gerekli görülmesi halinde “CE Uygunluk Beyanı”na ilave olarak CE teknik dosyası da istenebilecektir.) veya bu maddenin (c) fıkrasında yer alan belgeler,

b) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında yer alan tüm yerli ve ithal ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kaydının yapıldığına dair belge,

c)Türk Standartları Enstitüsünden alınmış ürünün ilgili standarda uygunluğunu gösteren “Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası)” veya Uygunluk Raporu, Türk Standardı bulunmayan ürünler için TSE Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Belgesi) veya -TÜRKAK veya uluslararası akreditasyon forumu (IAF) karşılıklı tanıma anlaşmalarında yer alan akreditasyon kuruluşlarından biri tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilen ve TÜRKAK “Akredite Belge İnceleme Formu” ile teyit edilmiş, ürünün ilgili Türk Standardına veya Avrupa Standardına veya Uluslararası Standardına uygunluğunu gösteren test raporunun (test sertifikası olmadan geçerli olmayacağı belirtilen test raporları için test sertifikası da ibraz edilecektir.) Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti (TÜRKAK tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alınan sertifikalar için, "Akredite Belge İnceleme Formu" gerekmemektedir.)

NOT : Paket program (yazılım) grubundaki ürünler hariç

 


3 - Garanti Belgesi veya Taahhütname

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca firmaca düzenlenen Garanti Belgesi veya taahhütname.

Dosya Linki

 

 

4 - Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

“Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği” gereğince; Tanıtma ve kullanma kılavuzu düzenleme zorunluluğu olan her ürün için Türkçe kullanma kılavuzu CD ortamında imzalı ve kaşeli olarak verilecektir.

 

5 - Ürün Bilgi Broşürü

Ürünün tüm teknik özellikleri, varsa teknik çizim ve resimlerinin yer aldığı imzalı ve kaşeli broşür. Bu broşür sonraki süreçte malzeme kabul ve ürün muayenelerinde referans kabul edilecek belgedir.

NOT: Ürün Bilgi Broşürü imzalı ve kaşeli olacaktır

 

6 - Serbest Muhasebeci veya Mali Müşavirce onaylanmış Fatura Bilgileri ve İptal Yazısı

a) Fiyat analizi yapmaya yeterli sayıda ve nitelikte teklif konusu her bir ürünün birebir yer aldığı ve müracaat tarihi esas alınmak şartıyla son 1 (bir) yıl içerisinde düzenlenmiş olan ve o ürünün piyasa satışına ilişkin tüm fatura fotokopileri ile bu fatura dökümlerinin yer aldığı liste,

b) Teklif edilen ürünlerin bu faturalarla gerçekleştirilen satışlarından başka piyasaya hiç satışının yapılmadığı ve bu faturaların da düzenlendikten sonra hiç bir suretle iptal edilmediğini belirtir yazı,

7 - Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’ne göre satış sonrası hizmetleri verilmesi zorunlu olan ürünler için Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi ve eki servis istasyonları listesi ya da bunların ilgili bakanlık web sitesinden alınacak dökümü

 

MATBUU BELGELER - 1 -

AŞAĞIDAKİ BELGELERİ YANINDA YER ALAN LİNKTEN İNDİREREK DOLDURULMASI GEREKEN ALANLARI DOLDURARAK FİRMA KAŞESİ VE FİRMA YETKİLİSİNİN İMZASI İLE BAŞVURU DOSYANIZA EKLEYİNİZ.

EK-2-Ürün ve Fiyatlandırma Tablosu (TK) Dosya İndirme Linki (CD ortamında da getirilecektir.)


MATBUU BELGELER - 2 -

AŞAĞIDAKİ BELGELER BAŞVURU AŞAMASINDA KURUMUMUZA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELERDİR. TAMAMINI İNDİREREK DOLDURULMASI GEREKEN ALANLARI DOLDURUP FİRMA KAŞESİ VE FİRMA YETKİLİSİNİN İMZASI İLE BAŞVURU DOSYANIZA EKLEYİNİZ.

Aşağıda isimleri yazılı belgelerin tamamını bu linkten indirebilirsiniz

EK-7-Başvuru Dilekçesi (TK)
EK-12-Sağlığa Uygunluk Belgesi (TK)
EK-13-Teslim Süreleri Tablosu (TK)

İletişim
teknokatalog@dmo.gov.tr