Tekno Katalog sürecine orta-yüksek ve yüksek teknoloji üreten, Siber Güvenlik Kümelenmesine kayıtlı, TÜBİTAK TEYDEP mezunları, TÜR (Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi) belgesine sahip ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Firmalar müracaat edebilecektir.

 

 

1)SİBER GÜVENLİK KÜMELENMESİ KANALIYLA GELECEK FİRMALAR

Siber Güvenlik Kümelenmesi kanalı ile Tekno Kataloğa müracaat edecek firmalar Savunma Sanayi Başkanlığı Siber Güvenlik Kümelenmesinden alınacak Üyelik Yazısı ve aşağıda yer alan STANDART BELGELER başlığındaki belgelerle müracaat etmesi gerekmektedir.

NOT: Siber Güvenlik Kümelenmesi Üyelik Yazısı Savunma Sanayi Başkanlığı Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından Devlet Malzeme Ofisine gönderilecektir.

 

2)TÜBİTAK TEYDEB PROJE BİTİRME BELGESİ İLE GELECEK FİRMALAR:
    1. TÜBİTAK TEYDEP Proje Bitirme Belgesi ile Tekno Kataloğa müracaat edecek firmaların en fazla beş yıl önce düzenlenmiş olması kaydıyla TÜBİTAK TEYDEP Proje Bitirme Belgesi ve aşağıda yer alan STANDART BELGELER başlığındaki belgelerle müracaat etmesi gerekmektedir.
NOT: Bu kanal ile sürece müracaat edecek firmaların imzalanacak ilk sözleşmede (2 yıl) ürünleri için TÜR Belgesi aranmayacak olmakla beraber (sözleşme kapsamına dahil edilecek ilave ürünler de dahil) firmaların bu sözleşmeye ait süre uzatımında mevcut ürünleri için ve sözleşme yenileme sürecinde teklif edecekleri ürünler için TÜR Belgesinin getirilmesi zorunludur.
3)TÜR (TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ) İLE GELECEK FİRMALAR:

Teknoloji ve Sanayi Bakanlığınca düzenlenmiş TÜR (Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi) belgesi ile Tekno Kataloğa müracaat edecek firmaların teklif edeceği her bir ürüne ait başvuru tarihi itibariyle geçerliliği devam eden Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR) ve aşağıda yer alan STANDART BELGELER başlığındaki belgelerle müracaat etmesi gerekmektedir.

 

 

4)TGB (TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ) KANALIYLA GELECEK FİRMALAR
  • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Firmalar;
  • * Teknoloji Geliştirme Bölgesi Faaliyet Belgesi
  • * Proje Bitirme Belgesi (En fazla 5 yıl önce düzenlenmiş)
  • * DMO Tekno Katalog Proje Ürün Bilgi Formu (Ek - 14) DOSYA LİNKİ
  • belgeleri ile aşağıda yer alan STANDART BELGELER başlığında yer alan belgelerle müracaat edeceklerdir.
  •  

 

 

1 - Ticaret, Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf ve Sanatkar Siciline Kayıt Belgesi

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğuna ilişkin firmanın Genel Müdürlük müracaat tarihi esas alınmak üzere en geç bir ay önceki tarihte düzenlenmiş olan oda belgesi ve mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belge.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış ve firmanın Genel Müdürlük müracaat tarihi esas alınmak üzere en geç bir ay önceki tarihte düzenlenmiş olan oda belgesi ve mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belge.

(Ofise müracaat tarihi esas alınmak üzere en geç bir ay önceki tarihte düzenlenmiş olmalıdır.)

 

2 - Ticaret Sicili Gazetesi

Şirket Ana Sözleşmesi ve değişiklikleri ile ortakların en son durumunu ve temsile yetkili olanları gösterir nüsha,

Ayrıca; firmanın, şahıs şirketi olması halinde ortaklarının tamamının, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortağının; gerçek veya tüzel kişi ortak olmalarına göre, ortak oldukları şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye şirketlerinin ortaklık durumlarını gösterir nüshaları.

3 - Temsil Belgeleri

a) Tüzel kişiliklerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olunduğuna ilişkin müstenidatın da yer aldığı noter tasdikli imza sirküleri.

b) Vekâleten katılma halinde, noter onaylı vekâletname ile vekâleten katılan kişinin noter onaylı imza beyannamesi.

4 - Adli Sicil Kaydı

Gerçek veya tüzel kişilikte, temsile yetkili olanların ayrı ayrı, hileli iflas etmediklerine, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmadıklarına, ilan tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair adli sicil kaydı.

(Şirket ortakları ve temsile yetkili olanlar için ayrı ayrı olmalıdır)

 

5 - İflas ve Konkordato Belgesi

İflası ilan edilmiş, zorunlu tasfiye kararı verilmiş, borçlarından dolayı mahkeme idaresi altına alınmış, konkordato ilan etmiş ve hakkında “iflasın ertelenmesi kararı” verilmiş durumda olmadıklarına dair belge aslı.

(Bağlı olunan Ticaret Sicil Müdürlüklerinden de alınabilmektedir.)

 

6 - KOBİ Beyannameleri (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Niteliği Hakkında Bilgi Beyannamesi) 
  1. KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) kaydının güncel olması gerekmektedir.
  2. ( Bu husus Ofis tarafından sorgulanacak olup, firma tarafından onaylanmış güncel KOBİ Bilgi beyannamesi de ibraz edilebilir.)


7 - Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge

Sözleşme düzenlenmesi sırasında kesinleşmiş ve vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış belge.

(Sözleşme aşamasında istenecektir.)

 

8 - SGK Prim Borcu Sorgusu

Sözleşme düzenlenmesi sırasında başvuru sahibinin kesinleşmiş ve vadesi geçmiş sosyal güvenlik primi borcunun olmaması gerekmektedir.

(Sözleşme aşamasında Ofisçe sorgulanacaktır)

 

9 - KEP Adresi

Firmanın 11.02.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile "Elektronik Tebligat Yönetmeliği" uyarınca kayıtlı elektronik posta adresinin (...@.......kep.tr) olması gerekmektedir.

(NOT: Firmaya ait KEP adresi MATBUU Belgeler kısmında yer alan EK -1 Firma Bilgi Formunda belirtilmesi yeterli olacaktır.)

10 - Teminat Mektubu

KOBİ Beyannamesine göre mikro ölçekli firmalarca 5.000 TL tutarında, küçük veya orta ölçekli firmalarca 25.000 TL tutarında verilecek olan kat’i ve süresiz teminat (Sözleşme akdedilirken tevdi edilecektir.). Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır.
a) Tedavüldeki Türk parası,
b) Mevduat veya katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları,
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
ç) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontra garantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

NOT: Sözleşme aşamasında getirilecektir.

 

11 - Son 3 Yıla Ait Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu

Vergi Dairesince onaylanmış son 3 yıla ait Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu.

 

 

 

1 - Marka Tescil Belgesi

Türk Patent ve Marka Kurumundan alınmış “Marka Tescil” belgesi (Orta ölçekli firmalar için başvuruda Marka Tescil Belgesi olması zorunludur. Mikro veya küçük ölçekli firmalardan belgesi olmayanların başvuru yapmış olması ve başvuru yaptığı tarihten itibaren en geç altı (6) ay içerisinde söz konusu belgeleri ibraz edeceklerine dair taahhütname vermeleri halinde müracaat dosyaları işleme alınacaktır. Verilen süre içerisinde belgenin getirilmemesi halinde ilgili ürünlerin sözleşme imzalanmış ise satışları askıya alınacaktır).
Marka Tescil Belgesi

 

2 - Ürün Standardına İlişkin Belgeler (yazılım grubunda yer alan ürünler hariç)

a) CE kapsamındaki ürünler için “CE” işareti ve buna bağlı “ CE Uygunluk Beyanı ” (Türkçe olmayan CE uygunluk beyanı için ayrıca Yeminli Tercüman tarafından çevrilmiş Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir. Gerekli görülmesi halinde “CE Uygunluk Beyanı”na ilave olarak CE teknik dosyası da istenebilecektir.) veya bu maddenin (c) fıkrasında yer alan belgeler,

b) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında yer alan tüm yerli ve ithal ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kaydının yapıldığına dair belge,

c)Türk Standartları Enstitüsünden alınmış ürünün ilgili standarda uygunluğunu gösteren “Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası)” veya Uygunluk Raporu, Türk Standardı bulunmayan ürünler için TSE Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Belgesi) veya -TÜRKAK veya uluslararası akreditasyon forumu (IAF) karşılıklı tanıma anlaşmalarında yer alan akreditasyon kuruluşlarından biri tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilen ve TÜRKAK “Akredite Belge İnceleme Formu” ile teyit edilmiş, ürünün ilgili Türk Standardına veya Avrupa Standardına veya Uluslararası Standardına uygunluğunu gösteren test raporunun (test sertifikası olmadan geçerli olmayacağı belirtilen test raporları için test sertifikası da ibraz edilecektir.) Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti (TÜRKAK tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alınan sertifikalar için, "Akredite Belge İnceleme Formu" gerekmemektedir.)

NOT : Paket program (yazılım) grubundaki ürünler hariç

 


3 - Garanti Belgesi veya Taahhütname

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca firmaca düzenlenen Garanti Belgesi veya taahhütname.

Dosya Linki

 

4 - Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

“Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği” gereğince; Tanıtma ve kullanma kılavuzu düzenleme zorunluluğu olan her ürün için Türkçe kullanma kılavuzu (CD ortamında da verilecektir).

NOT: Tanıtma ve kullanma kılavuzu imzalı ve kaşeli olacaktır

 

5 - Bayii Bilgileri
Müracaat edecek firmanın, varsa ürünlerini satan bayilere ait iletişim bilgilerinin yer aldığı liste.
6 - Ürün Bilgi Broşürü

Ürünün tüm teknik özellikleri, varsa teknik çizim ve resimlerinin yer aldığı imzalı ve kaşeli broşür. Bu broşür sonraki süreçte malzeme kabul ve ürün muayenelerinde referans kabul edilecek belgedir.

NOT: Ürün Bilgi Broşürü imzalı ve kaşeli olacaktır

 

7 - Serbest Muhasebeci veya Mali Müşavirce onaylanmış Fatura Bilgileri ve İptal Yazısı

a) Fiyat analizi yapmaya yeterli sayıda ve nitelikte teklif konusu her bir ürünün birebir yer aldığı ve müracaat tarihi esas alınmak şartıyla son 1 (bir) yıl içerisinde düzenlenmiş olan ve o ürünün piyasa satışına ilişkin tüm fatura fotokopileri ile bu fatura dökümlerinin yer aldığı liste,

b) Teklif edilen ürünlerin bu faturalarla gerçekleştirilen satışlarından başka piyasaya hiç satışının yapılmadığı ve bu faturaların da düzenlendikten sonra hiç bir suretle iptal edilmediğini belirtir yazı,

8 - WEB sitesi

Firmaların, müracaat tarihi itibariyle kendilerine ait internet web sitelerinin olması ve bu sitede herkese açık olarak, katalogda yer alması istenilen ürünlerin ayrıntılı teknik özelliklerinin gösterilmesi zorunlu olup bu şartları yerine getirmeyen firmaların başvuruları reddedilecektir.

(NOT: Firmaya ait KEP adresi MATBUU Belgeler kısmında yer alan EK -1 Firma Bilgi Formunda belirtilmesi yeterli olacaktır.)

9 - Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’ne göre satış sonrası hizmetleri verilmesi zorunlu olan ürünler için Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi ve eki servis istasyonları listesi ya da bunların ilgili bakanlık web sitesinden alınacak dökümü

 

MATBUU BELGELER - 1 -

AŞAĞIDAKİ BELGELERİ YANINDA YER ALAN LİNKTEN İNDİREREK DOLDURULMASI GEREKEN ALANLARI DOLDURARAK FİRMA KAŞESİ VE FİRMA YETKİLİSİNİN İMZASI İLE BAŞVURU DOSYANIZA EKLEYİNİZ.

EK-1- Firma Bilgi Formu (TK) Dosya İndirme Linki
EK-2-Ürün ve Fiyatlandırma Tablosu (TK) Dosya İndirme Linki (CD ortamında da getirilecektir.)
EK-3-Sözleşme ve Ceza Taahhütnamesi (TK) Dosya İndirme Linki (SÖZLEŞME AŞAMASINDA İSTENECEKTİR.)
EK-5-Sipariş ve Teslimat İlleri Tablosu (TK) Dosya İndirme Linki
EK-8-Ortaklık Durum Belgesi (TK) Dosya İndirme Linki

MATBUU BELGELER - 2 -

AŞAĞIDAKİ BELGELER BAŞVURU AŞAMASINDA KURUMUMUZA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELERDİR. TAMAMINI İNDİREREK DOLDURULMASI GEREKEN ALANLARI DOLDURUP FİRMA KAŞESİ VE FİRMA YETKİLİSİNİN İMZASI İLE BAŞVURU DOSYANIZA EKLEYİNİZ.

Aşağıda isimleri yazılı belgelerin tamamını bu linkten indirebilirsiniz

EK-4-Tutar İndirimleri Tablosu (TK)
EK-6-Muvafakatname Örneği (TK)
EK-7-Başvuru Dilekçesi (TK)
EK-9-Ortaklık Durum Değişikliği Taahhütnamesi (TK)
EK-10-Yasaklılık Taahhütnamesi (TK)
EK-11-Fikri ve Sınai Hakları Taahhütnamesi (TK)
EK-12-Sağlığa Uygunluk Belgesi (TK)
EK-13-Teslim Süreleri Tablosu (TK)