Basında Yer Alan "ABD Ürünlerini Tercih Ettiğimiz" İddiasına Yanıt

  • Güncellenme Tarihi : 18 Eylül 2018 Salı

Son dönemde bazı yayın organlarında yayınlanan "ABD Ürünlerine Ambargoyu Devlet Malzeme Ofisi Deldi" şeklinde çıkan haberde yer alan iddialar tamamen gerçekdışı ve asılsız olup, konuya ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır:

DMO, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak, Ana Statüsü ve ilgili mevzuatı çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kamu yararı gözetilerek, kamu kaynaklarının etkin ve verimli biçimde kullanılması, savurganlığın önlenmesi, faaliyet alanına giren ihtiyaç konusu malzemenin standart ve kalitesinin azami ölçüde sağlanması, şeffaflık, rekabet, hesap verebilirlik prensipleri doğrultusunda tedarik edilmesi ve dağıtımı için kamu kurum ve kuruluşları adına merkezi satınalma işlevini yürütmektedir.

DMO’nun temel görevi; kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını, hızlı, kaliteli, öncelikle yerinden ve ilk elden toplu alımların sağladığı fiyat avantajlarından azami ölçüde yararlanılmak suretiyle en ekonomik biçimde tedarik etmektir.

Kamu kurum ve kuruluşları belirledikleri ihtiyaçları için, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İstisnalar”ı düzenleyen 3 üncü maddesinin (e) bendindeki istisna hükmü gereğince DMO’dan alım talebinde bulunabilmekte, aynı maddenin (g) bendindeki hükme istinaden de DMO, kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerini, anılan Kanundan istisna olarak kendi mevzuatı çerçevesinde yapacağı alımlarla karşılayabilmektedir.

DMO’nun kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendi mevzuatı kapsamında yapmış olduğu ihale konusu ürünlere ilişkin alımlarda; şartnameler, talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanmakta, bu şartnamelere uygun marka/model tespitleri de yine bu kurumlarca yapılarak mevzuat doğrultusunda DMO’dan talepte bulunulmaktadır.

Öte yandan, habere konu kamu kurumunun 02.08.2018 tarihli talebine istinaden, ihtiyaçları doğrultusunda hazırlamış oldukları teknik şartnameye uygun olarak bilgisayar alımı ihalesine çıkılmış, söz konusu ihale duyurusu da 11.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bununla birlikte; ihtiyaç sahibi kamu kuruluşu ile birlikte yapılan değerlendirme sonucu ihalenin iptaline karar verilmiştir.

Dolayısıyla, bazı yayın organlarında yayınlanan haberlerde, ABD merkezli bir markanın kazandığı iddia olunan ihale kapsamında yapılmış bir alım bulunmamaktadır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki; DMO, kuruluşundan bu yana kamu alımları yolu ile ülke bütçesine tasarruf sağlamanın yanında yerlileşme, millileşme ve bölgesel kalkınma hedeflerini dikkate alarak kamu alım uygulamalarına yön veren bir kurumdur.

Bu kapsamda yerli ürünlerin kamu pazarında daha fazla pay sahibi olması, yerli üreticilerimizin rekabet gücünün ve istihdamın artırılması amacıyla son dönemde katalog uygulamaları çeşitlendirilmiş, Genel Katalog uygulamamızın yanı sıra KOBİ Kataloğu, Cazibe Merkezleri Kataloğu ve Tekno Katalog uygulamaları devreye alınmıştır.

Yerlilik oranının artırılması, DMO’nun temel hedefleri arasında yer almakla birlikte; DMO kataloğunda yer alan bazı ürün gruplarında yerlilik oranı %100 iken, bilişim sektöründe yerli ürünler konusunda getirilen avantajlara rağmen bu oran yaklaşık %10 düzeyindedir. Bu oranın yükseltilmesine yönelik çalışmalara ilgili kurumlar ile koordineli bir şekilde devam edilmektedir.

Yukarıda yer alan açıklamalarımız çerçevesinde, yapılacak basit bir araştırmayla habere konu alım ihalesinin iptal edildiği bilgisine kolaylıkla ulaşılabilecekken, hiçbir araştırmaya dayanmadan yapılan söz konusu haber DMO’nun kurumsal itibarını haksız ve mesnetsiz bir şekilde zedelemektedir. Söz konusu gerçek dışı haberlerin yayınlanması hukuka ve mevzuata aykırıdır.

DMO’nun, yerli ve milli ürün kullanma konusundaki hassasiyete aykırı faaliyet gerçekleştirdiği yönünde algı oluşturmaya çalışan gerçek dışı bu tür haberlere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.