Genel Müdürün Sunuşu

3.12.2020

GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU

Geliştirdiği yenilikçi çözüm ve uygulamalar ile kamu alımlarında öncelikli olarak tercih edilen ve uluslararası ölçekte öncü merkezi tedarik kuruluşları arasında yer alan bir kurum olmayı vizyon edinen Devlet Malzeme Ofisi; 1926 yılından bugüne, 100 yıla yaklaşan deneyimi ile, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını, profesyonel ve yenilikçi bir yaklaşımla tedarik etmektedir.

Devlet Malzeme Ofisi, yaklaşık olarak 6.500 müşteriye, 1.300 tedarikçiden sağladığı 26.000’in üzerinde ürün çeşidi ile hizmet vermekte, kuruluşundan bu yana üstlendiği merkezi satınalma işlevini; kamu hizmetleri, kamusal ihtiyaçlar, teknolojik değişim ve yenilikler doğrultusunda geliştirerek sürdürmektedir.

Küresel düzeyde Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın %15-%20’sini, Avrupa Birliği’nde %14’ünü, OECD ülkelerinde %12’sini, ülkemizde ise %7’sini oluşturan kamu alımları, hem bütçedeki önemli payları hem de pek çok farklı disiplini ilgilendiren politika sonuçları nedeni ile ülkeler için en temel yönetim başlıklarından birini oluşturmaktadır.

Kamu alımları; kamu kaynaklarının hukuka uygun, etkili ve verimli kullanımı ile şeffaflık, rekabet ve hesap verebilirliği sağlamasının yanı sıra; ekonomik, sosyal, siyasi ve mali amaçlara ulaşılması bakımından da önemli işlevlere sahiptir.

Dâhil olduğu kamu alım ekosisteminde, Merkezi Satınalma Organı rolü ile önemli bir fonksiyona sahip olan Devlet Malzeme Ofisi, merkezi satın alımın sunduğu avantajlardan en yüksek seviyede yararlanılabilmesi için kendisini sürekli geliştirmektedir.  Gerek uluslararası kuruluşların kamu alımlarına çerçeve teşkil eden düzenlemeleri, yayınladıkları raporlar, gerekse gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar, “Merkezi Satınalma Organları”nın önemini ortaya koymaktadır.

Merkezi satınalma faaliyetleri, ölçek ekonomileri yoluyla daha iyi fiyatlar elde edilmesi, düşük işlem maliyetleri, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, uzmanlaşma dâhil olmak üzere, sunduğu sayısız fayda ile kamu alım politikalarının etkinliğini daha da arttırmaktadır. Ayrıca, merkezi satınalma ile kamu alım fonksiyonlarının tek elden yürütülmesi, bu sektördeki uygulamalara ait verilerin konsolide edilmesini ve etkilerinin ölçülmesini kolaylaştırmaktadır.

Öte yandan, kamu alım süreçlerinin yönetilmesindeki bütünlük ve profesyonellik, bütün kamu hizmetlerinin saygınlığını arttırmakta, vatandaşların devlete olan güvenini olumlu yönde etkilemektedir.

Türkiye’nin merkezi satınalma kurumu olan Devlet Malzeme Ofisi de, merkezi alım konusundaki deneyim ve yetkinliği sayesinde sunduğu hizmetler ve sağladığı kaynak tasarrufu ile, hem kamu kurum ve kuruluşlarına hem de Hazineye önemli katkılar sağlamaktadır.

Ulusal politikaların belirlenmesinde önemli bir etkiye sahip merkezi kamu alımları alanında yürütülen faaliyetler ile; bölgesel kalkınmanın ve KOBİ’lerin desteklenmesine, yerli ürün kullanımının arttırılmasına, yenilikçi AR-GE ürünlerinin kamu pazarına dâhil edilmesine imkan sağlanmaktadır. Bu kapsamda Devlet Malzeme Ofisi, KOBİ’leri destekleyerek kamu alımlarındaki paylarının arttırılmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını büyük ölçüde iç piyasadan tedarik ederek, yerli üreticinin ve yerli üretimin yanında yer almakta, yerli teknoloji üreticilerini de desteklemektedir.

“Kamuda Akıllı Satınalma” sloganı ile yalnızca tedarik odaklı bir bakış açısıyla değil; ekonomik kalkınmanın, yeniliğin, yerlileşmenin, teknolojinin ve girişimciliğin destekçisi olmak adına Cazibe Merkezleri Kataloğu, KOBİ Kataloğu, Tekno Katalog ve Sağlık Market uygulamaları hayata geçirilmiştir.

Kamuda elektronik ticaretin ilk uygulayıcılarından olan ve satışlarının %80’ini elektronik olarak gerçekleştiren Devlet Malzeme Ofisi, e-satış portalı üzerinden müşteri ve tedarikçilerine hizmet vermektedir. E-satış portalı ile müşteriler, ihtiyaçları olan malzemelere kolay ve hızlı bir şekilde erişebilmektedir. Ayrıca, son dönemde kamu tedarik süreçlerinde e-tedarik altyapısının oluşturulması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında DMO’da e-ihale dönemi başlatılmış, tüm sektörlerde yer alan katalog ürünlerinin e-ihale yöntemi ile tedarik edilmesine başlanmıştır. Süreçlerdeki sadeleştirme ve dijital dönüşüm çalışmaları ile önemli ölçüde zaman ve kaynak tasarrufu sağlanması, bürokrasinin azaltılması ve süreçlerin hızlanması hedeflenmektedir. Bütünleşik e-tedarik sistemine geçilmesiyle birlikte, neredeyse tüm dünyada kullanılan temel tedarik araçlarından olan çerçeve anlaşmaların yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

Sağlık Market uygulaması ile, kamu hastanelerinin ihtiyaç duyduğu ilaç ve tıbbi malzemelerin tedarik süreçleri dijital ortama taşınmıştır. Uygulamanın, özellikle sarf malzemelerinde sağlamış olduğu rekabetçi fiyatlar ve ürün derinliği ile önemli bir platform haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

Ülkemizin Merkezi Satınalma Kurumu olan Devlet Malzeme Ofisi, kamu alım politikalarının temel uygulayıcısı olarak;  ülke ekonomisine sadece tasarruf sağlayan bir kurum değil, aynı zamanda ülke kalkınmasına yaptığı katkılar ile kamu alım sektöründeki temel aktörlerden birisi olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde, sağlanan bu katkıyı daha da arttıracağımıza inanıyorum.

Saygılarımla.

Mücahit ÖZDEMİR

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı V.