Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31/05/2024 Tarihli ve 32562 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlandı

31.05.2024

31/05/2024 tarih ve 32562 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile satın alma yöntemleri ve satınalma birimlerinin yapılanmasına, yerli ürünlerin desteklenmesine, maliyet/kalite optimizasyonunun sağlanmasına, sertifikasyon ve derecelendirme sisteminin getirilmesine, tedarikçilerin yeterliklerinin artırılmasına ve en uygun fiyatın tespitinde fiyat dışı unsurların dikkate alınabilmesine yönelik önemli bazı yenilikler getirilmiştir.

Getirilen yeniliklere ilişkin hususlar şu şekildedir;

1- 27/12/2023 tarih ve 7491 sayılı Kanunun 39 uncu maddesiyle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa eklenen Ek Madde 12 kapsamında;

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından, idareler adına yapılacak taşıt alımı, taşıt kiralama, akaryakıt alımı ile ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alımlarında,

Saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenirliğin, gizliliğin, kamuoyu denetiminin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla,

Uygulanacak satınalma yöntemleri, ilan ve davet süreleri ile kuralları, doküman hazırlama, tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve alımların sonuçlandırılması dâhil ihale süreci ve çerçeve anlaşmalara ilişkin iş ve işlemler ile ilgili esas ve usuller belirlenmiştir.

2- Yapılacak ihalelerde, yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı sağlanması uygulamasına geçilmiş, ayrıca yerli üreticilerimizin rekabet gücünün arttırılması, dış ticaret açığının azaltılması, istihdama katkısı ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının arttırılmasına katkı sağlanması amacıyla, ülkemizde rekabet şartlarını oluşturacak düzeyde üretim kabiliyeti olan alanlardaki ürün guruplarının yanı sıra üretim kabiliyeti henüz yeterli düzeyde olmayan alanlarda da yerli üreticilerimizi teşvik etmeye ve desteklemeye yönelik uygulamaların alt yapısı hazırlanmıştır.

3- Kamu kurum ve kuruluşları adına yapılacak satınalmalarda, maliyet/kalite optimizasyonunu sağlama hedefi doğrultusunda kamu ihtiyacının; rekabet koşulları altında, en kısa sürede, en az maliyetle ve mümkün olan en kaliteli şekilde karşılanabilmesine yönelik uygulamalara geçilmiştir. Bu sayede;

Kamu alımlarında tasarruf yaparak büyüme, kârlılık ve müşteri memnuniyeti gibi hedeflerin başarılması amaçlanmaktadır.

Yapılacak ihalelerde, isteklilerde aranılacak yeterlik kuralları, sertifikasyon sistemi ve tedarikçi derecelendirme uygulamalarıyla; isteklilerin, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine, alım konusu ürünlerin ulusal ve/veya uluslararası standart, kalite ve analizlerine veya numune incelemelerine ilişkin yöntemler getirilmiştir. Böylece, isteklilerin yeterlikleri ve/veya ürünlerin teknik uygunluğunun tespit edilmesi, teknik uygunluğu olmayan ve/veya hatalı ürün alımının engellenmesi ile buna ilişkin olası risklerin ve hataların önceden belirlenmesi amacıyla, sertifikasyon sistemlerine geçilmesi sağlanabilecektir.

Ürün ve hizmet kalitesinin artırılması, yerli üretimin desteklenmesi ile tedarikçilerin üretim, pazar ve rekabet kabiliyetlerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amacıyla; tedarikçilerin, katalogda yer alma kabiliyetleri, mali yapıları, yerli üretici konumunda olup olmadıkları, katalog anlaşmalarına uyumluluk düzeyleri, ürünlerinin kalite düzeyleri, satış sonrası sundukları hizmet kalitesi gibi sayısal ve niteliksel kriterler esas alınmak ve istatistiki analiz ve tekniklerden yararlanılmak suretiyle puanlama ve derecelendirme yapılabilecektir.

4- Yapılacak ihalelerde en uygun teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenmektedir. Bununla birlikte; en uygun teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurların da dikkate alınarak belirlenebileceği düzenlemesi getirilmiştir.

5- Yurt içi ve yurt dışı satınalmalardaki avans uygulamalarında alınan teminatlar yönünden yurt içi firmalar lehine iyileştirme yapılmıştır.

6- Kurumun gelişen ve büyüyen iş hacmine göre ihale ve satınalma birimleri yeniden düzenlenmiştir.

NOT: Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliğine erişmek için tıklayınız.

Kamuoyuna önemle duyurulur.