Tekno Katalog İlanı Ve Ekleri

 • Güncellenme Tarihi : 8 Temmuz 2018 Pazar

TEKNO KATALOG KAPSAMINDAKİ FİRMALAR İÇİN AÇIK SATIŞLARA AİT KATALOG İLANI 

TEKNO KATALOG KAPSAMINDAKİ FİRMALARDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK AÇIK SATIŞLARA AİT SATINALMA SÖZLEŞMESİ İMZALAMAK ÜZERE MÜRACAAT EDECEK FİRMALARIN YERİNE GETİRMELERİ GEREKEN HUSUSLAR İLE BU FİRMALARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR

 

 1. GENEL ŞARTLAR VE KURALLAR

 

1-Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların, devlet teşvikleri veya özkaynaklar ile Ar-Ge faaliyetleri yaparak geliştirdiği orta ve yüksek teknolojili ürünleri, kamu kurum ve kuruluşlarının talebi doğrultusunda temin edecek olup,  Tekno Katalog’da yer almak isteyen firmalarla ölçeklerine göre özel şartlarla 1 yıl süreli “Tekno Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi” (Ek-3) akdedilecektir.

 

Firmaların katalogda yer alabilmesi için;

 

 1. a) Başvuru tarihi itibariyle Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet göstermesi veya biriminin olması (sözleşme, süresi sonunda yenilenmek istenirse firmanın aynı ürünleri ile sınırlı kalmak şartıyla Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet göstermesi şartı aranmaz)

 

 1. b) Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde devlet teşvikleri veya özkaynakları ile Ar-Ge faaliyetleri yaparak ana statümüz kapsamına giren ve Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığının yayınlamış olduğu orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinde yer alan ürününün olması,

 

c)Teklif edeceği ürüne ait;

    -Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurucu şirketi tarafından onaylanmış “DMO Tekno Katalog   Proje Ürün Bilgi Formu”na sahip olması,

     -Proje Bitirme Belgesi’ne (en fazla 5 yıllık olmaları) sahip olması,

 

ç) KOBİ Beyannameleri (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Niteliği Hakkında Bilgi Beyannamesi) KOSGEB tarafından onaylanmış olan veya KOSGEB veri tabanındaki kayıtlarda üyeliği güncel olarak devam eden mikro, küçük veya orta ölçek konumundaki firma olması,

 1. d) Katalogda yer alması istenen ürünlerin piyasada satışının yapılmış olması,

gerekmektedir.

Genel Katalog’da yer alan firmalar, aranan şartları sağlamaları halinde Genel Katalog sözleşmeleri de devam etmek suretiyle şartları sağladıkları ürün veya ürünleri ile Tekno Katalog sözleşmesi de imzalayabileceklerdir.

 

2- Yukarıda belirtilen şartları sağlayan firmalar her zaman müracaatta bulunabilecektir.

 

Müracaatta bulunacak olan firmalar, istenilen dokümanları ihtiva edecek şekilde hazırlayacakları dosyayı, ekte yer alan (EK-7) başvuru dilekçelerinin ekinde, sözleşme yapmak üzere Katalog Daire Başkanlığına bizzat başvuracaklardır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

           

3- a) Genel Müdürlük, firmayı veya teklif edilen ürünü/ürünleri kataloğa alıp almamakta serbest olup, başvuruları uygun görülmeyen ve gerekli şartları sağlamayan müracaatlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 1. b) Müracaatta bulunan firmalardan istenilen Ayrıntılı Bilanço ve Gelir Tablosunun incelenmesi sonucu mali durumlarının uygun olmadığı tespit edilenlerin müracaatları değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4- Katalogda yer alması uygun görülen firmaların, cezalı ve ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı hususlarında 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 05.01.2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır. Firmalar, katalog kapsamında yapılacak alımlarda ve ihalelerde, ihaleden yasaklanmayı gerektirecek nitelikte yasak fiil ve davranışta bulunamazlar.

5- Sözleşme imzalanması kararlaştırılan ve bu amaçla davet edilen firma, kendisine Genel Müdürlük tarafından gönderilen davet yazısının bildirim tarihinden itibaren 10 gün içerisinde gerekli işlemleri tamamlayarak “Tekno Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesini” imzalar.

Sözleşme imzalayan firmalar mevcut sözleşmelerine ilave ürün tekliflerini her zaman yapabilirler.

6- Başvuru yapıldıktan sonra Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme sonucu tespit edilen eksikliklerin verilen sürede tamamlanamaması sebebiyle veya ilandaki diğer nedenlerle müracaatları reddedilen firmalar, başvuru esnasında tevdi ettikleri belgeleri bu sürenin bitiminden itibaren 10 gün içerisinde teslim almak zorundadırlar. Süresi içerisinde teslim alınmayan belgeler Ofisin herhangi bir sorumluluğu olmamak kaydıyla, posta yoluyla ilgili firmaya gönderilecektir.

7- Aşağıda belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına yaptıkları müracaatlar hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

 1. a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar (Yasaklılık süresi boyunca).
 2. b) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan, örgütlü suçlardan veya kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.
 3. c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

ç) Ofisçe belli bir süre ile Ofis ihalelerine iştirak ettirilmemesine ve/veya diğer kataloglara başvurmamasına karar verilenlerden süresi devam edenler.

 1. d) Müracaat tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olanlar.
 2. e) Başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.
 3. f) İflası ilan edilmiş, zorunlu tasfiye kararı verilmiş, borçlarından dolayı mahkeme idaresi altına alınmış, konkordato ilan etmiş ve hakkında “iflasın ertelenmesi kararı” verilmiş olanlar.
 4. g) Ofis ihale yetkilileri ile satınalma ve katalog komisyonlarında görevli kişiler.

ğ) Ofis katalog konusu ürünleriyle ilgili her türlü ihale, satınalma ve katalog işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

 1. h) (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

ı) (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile ortağı oldukları şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

 1. i) Ofis bünyesinde bulunan veya Ofis ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler,
 2. j) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Millî İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler,
 3. k) 02/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun uyarınca Ofis bünyesinde iki yıl görev yapmış olanlardan hangi sebeple olursa ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak başvuruda bulunamazlar, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar.

Buna rağmen sözleşmesi imzalamak üzere müracaat eden firmaların talepleri reddedilir. Ayrıca, bu durumda olup da müracaat aşamasında tespit edilemeden sözleşme yapılmışsa, sözleşmenin feshine ilişkin hükümleri uygulanır.

 

II-BAŞVURUDA BULUNACAK FİRMALARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR İLE BU FİRMALARIN YERİNE GETİRMELERİ GEREKEN SAİR HUSUSLAR

Müracaatta bulunacak firmaların aşağıda sayılan belgeleri tamamlayarak (Ek-7) dilekçe ekiyle Katalog Daire Başkanlığına başvuru yapmaları gerekmektedir.

1- Ticaret, Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf ve Sanatkar Siciline Kayıt Belgesi,

 1. a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğuna ilişkin firmanın Genel Müdürlük müracaat tarihi esas alınmak üzere en geç bir ay önceki tarihte düzenlenmiş olan oda belgesi ve mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belge.
 2. b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış ve firmanın Genel Müdürlük müracaat tarihi esas alınmak üzere en geç bir ay önceki tarihte düzenlenmiş olan oda belgesi ve mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belge.

2- Ticaret Sicili Gazetesi; Şirket Ana Sözleşmesi ve değişiklikleri ile ortakların en son durumunu ve temsile yetkili olanları gösterir nüsha,

Ayrıca; firmanın, şahıs şirketi olması halinde ortaklarının tamamının, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortağının; gerçek veya tüzel kişi ortak olmalarına göre, ortak oldukları şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye şirketlerinin ortaklık durumlarını gösterir nüshaları.

3- Temsil Belgeleri;

 1. a) Tüzel kişiliklerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olunduğuna ilişkin müstenidatın da yer aldığı noter tasdikli imza sirküleri.
 2. b) Vekâleten katılma halinde, noter onaylı vekâletname ile vekâleten katılan kişinin noter onaylı imza beyannamesi.

4- Gerçek veya tüzel kişilikte, temsile yetkili olanların ayrı ayrı, hileli iflas etmediklerine, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmadıklarına, ilan tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair adli sicil kaydı.

5-  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadıklarına dair yazılı taahhütname (Ek-10)

6- İflası ilan edilmiş, zorunlu tasfiye kararı verilmiş, borçlarından dolayı mahkeme idaresi altına alınmış, konkordato ilan etmiş ve hakkında “iflasın ertelenmesi kararı” verilmiş durumda olmadıklarına dair belge aslı.

7- Sözleşme düzenlenmesi sırasında başvuru sahibinin kesinleşmiş ve vadesi geçmiş sosyal güvenlik primi borcunun olmaması gerekmektedir. (Bu husus Genel Müdürlük yetkililerince sorgulanacak ve borcunun bulunması halinde firma ile sözleşme yapılmayacaktır.)

8- Sözleşme düzenlenmesi sırasında kesinleşmiş ve vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış belge.

9-  Firmanın 11.02.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile "Elektronik Tebligat Yönetmeliği" uyarınca kayıtlı elektronik posta adresinin (...@.......kep.tr) olması gerekmektedir.

10- Müracaat edecek firmanın;

 1. a) Bulundukları Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösterdiklerini belirtir belge.
 2. b) Teklif edeceği ürüne ait Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurucu şirketi tarafından onaylanmış “DMO Tekno Katalog Proje Ürün Bilgi Formu” (Ek-14) ile en fazla beş yıl önce düzenlenmiş olması kaydıyla Proje Bitirme Belgesi,
 3. c) Türk Patent ve Marka Kurumundan alınmış “Marka Tescil” belgesi (Orta ölçekli firmalar için başvuruda Marka Tescil Belgesi olması zorunludur. Mikro veya küçük ölçekli firmalardan belgesi olmayanların başvuru yapmış olması ve başvuru yaptığı tarihten itibaren en geç altı (6) ay içerisinde söz konusu belgeleri ibraz edeceklerine dair taahhütname vermeleri halinde müracaat dosyaları işleme alınacaktır. Verilen süre içerisinde belgenin getirilmemesi halinde ilgili ürünlerin sözleşme imzalanmış ise satışları askıya alınacaktır).
 4. d) Katalogda yer alması istenilen tüm ürünlerin her türlü fikri ve sınaî mülkiyet hakkının kendilerine ait olduğunun ve bu konudaki tüm hak ve yükümlülüklerin yerine getirildiğinin ayrıca, bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle Ofisin herhangi bir zarara uğraması halinde (diğer tüm hakları saklı kalmak üzere) ise Ofisin uğradığı her türlü zararın karşılanacağına dair taahhütname. (Ek-11)

11- Ürün standardına ilişkin belgeler (yazılım grubunda yer alan ürünler hariç);

 1. a) CE kapsamındaki ürünler için “CE” işareti ve buna bağlı “CE Uygunluk Beyanı ” (Türkçe olmayan CE uygunluk beyanı  için ayrıca Yeminli Tercüman tarafından çevrilmiş Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir. Gerekli görülmesi halinde “CE Uygunluk Beyanı”na ilave olarak CE teknik dosyası da istenebilecektir.) veya bu maddenin (c) fıkrasında yer alan belgeler,
 2. b) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında yer alan tüm yerli ve ithal ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kaydının yapıldığına dair belge,

c)Türk Standartları Enstitüsünden alınmış ürünün ilgili standarda uygunluğunu gösteren “Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası)” veya Uygunluk Raporu, Türk Standardı bulunmayan ürünler için  TSE Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK  Belgesi) veya

-TÜRKAK veya uluslararası akreditasyon forumu (IAF) karşılıklı tanıma anlaşmalarında yer alan akreditasyon kuruluşlarından biri tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilen ve TÜRKAK “Akredite Belge İnceleme Formu” ile teyit edilmiş, ürünün ilgili Türk Standardına veya Avrupa Standardına veya Uluslararası Standardına uygunluğunu gösteren test raporunun (test sertifikası olmadan geçerli olmayacağı belirtilen test raporları için test sertifikası da ibraz edilecektir.) Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti (TÜRKAK tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alınan sertifikalar için, "Akredite Belge İnceleme Formu" gerekmemektedir.)

 1. d) Firmalarca teklif edilen ürünlerin, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan düzenlemelere uygun olduğu, insan sağlığı açısında zararı bulunmadığı hususu ile 29.06.2001 tarih ve 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun"unve bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatın amir hükümleri ile Kanun’da düzenlenmemiş olan ancak aynı ürünü kapsayan teknik mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesi hususundaki tüm sorumluluk firmaya aittir. 

12- Garanti Belgesi ; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca firmaca düzenlenen Garanti Belgesi veya taahhütname.

13- Teklif edilecek ürünün özelliği dolayısıyla kanuni bir zorunluluk olarak kullanımına ve satışına ilişkin bulundurulması ya da alınması zorunlu diğer belgeler.

14- “Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği” gereğince; Tanıtma ve kullanma kılavuzu düzenleme zorunluluğu olan her ürün için Türkçe kullanma kılavuzu (CD ortamında verilecektir).

15- Müracaat edecek firmanın, varsa ürünlerini satan bayilere ait iletişim bilgilerinin yer aldığı liste.

16- KOBİ Beyannamesine göre mikro ölçekli firmalarca 5.000 TL tutarında, küçük veya orta ölçekli firmalarca 25.000 TL tutarında verilecek olan kat’i ve süresiz teminat (Sözleşme akdedilirken tevdi edilecektir.).

Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır.

 1. a) Tedavüldeki Türk parası,
 2. b) Mevduat veya katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları,
 3. c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

ç) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontra garantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

17- Genel Müdürlükçe belirlenen formata uygun olarak düzenlenmiş, ürün ve fiyat bilgilerini gösterir “Ürün ve Fiyatlandırma Tablosu (TK)” (Ek-2).

18- Ürünlere ait teknik özelliklerin yer aldığı fotoğraflı broşür  (Bu formlar kaşeli ve onaylı olacak tevdi edilecektir).

19- Katalogda yer alması istenilen her bir malzemenin; adı, cinsi, özellikleri, boyutları (en, boy ve derinlik ölçüleri) ve/veya hacmi, ağırlığı, teknik çizim ve özellikleri ve/veya projeleri, menşei, fotoğrafları, Türkçe ve orijinal katalogları, broşür vb. gibi ürünün tasarım ve tanıtımına esas teşkil eden bilgi ve dokümanlar ile "Ürün ve Fiyatlandırma Tablosunda (TK)" (Ek-2) bulunan ilgili sütunlara ürünlere ait orijinal ürün kodları yazılacaktır.

20- Müracaat edecek olan firmalar, kendilerinin ve teklif ettikleri ürünlerinin katalogda yer alabilme koşullarına uygun olup olmadığı ve/veya teklif edilen ürünlerin fiyatları ile ilgili olmak kaydıyla; Genel Müdürlükçe görevlendirilecek yetkililerin, firma işyerinde gerçekleştirilecek olanlar da dahil olmak üzere, her türlü inceleme, araştırma ve denetim yapmasına imkân sağlamak ve bu kapsamda istenecek bilgi, defter ve belgeleri vermek zorundadırlar. Aksi takdirde firmanın başvurusu reddedilecektir.

Firmaların teklif edecekleri ürünlerden, numune istemek suretiyle Genel Müdürlükte veya firmanın üretim/teşhir alanında ya da daha önceden firma tarafından satışı yapılan yerde görülmek suretiyle incelenmesi kararlaştırılan ürün grupları içerisinde yer alanların, Genel Müdürlük  tarafından firmaya gerekli bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde numunesinin gönderilmemesi ya da bildirilen tarihte iş yerinde hazır bulundurulmaması halinde ilgili ürünlerin başvurusu reddedilecektir.

21- Serbest Muhasebeci veya Mali Müşavirce onaylanmış;

 1. a) Fiyat analizi yapmaya yeterli sayıda ve nitelikte teklif konusu her bir ürünün birebir yer aldığı ve müracaat tarihi esas alınmak şartıyla son 1 (bir) yıl içerisinde düzenlenmiş olan ve o ürünün piyasa satışına ilişkin tüm fatura fotokopileri ile bu fatura dökümlerinin yer aldığı liste,
 2. b) Teklif edilen ürünlerin bu faturalarla gerçekleştirilen satışlarından başka piyasaya hiç satışının yapılmadığı ve bu faturaların da düzenlendikten sonra hiç bir suretle iptal edilmediğini belirtir yazı,

22- Firmaların, müracaat tarihi itibariyle kendilerine ait internet web sitelerinin olması ve bu sitede herkese açık olarak, katalogda yer alması istenilen ürünlerin ayrıntılı teknik özelliklerinin gösterilmesi zorunlu olup bu şartları yerine getirmeyen firmaların başvuruları reddedilecektir.

23- Teslim süreleri ekli listedeki gruplara göre belirlenecektir. (EK-13)

24- Sözleşme imzalanan firmalar, Genel Müdürlük ile mutabakata varılan ürünlerine ait fotoğraflar ile diğer bilgilerin (adı, cinsi, teknik özellikleri vb.) girişlerini, sözleşmenin imzalanmasını müteakip Genel Müdürlükten alacakları tedarikçi numarası, kullanıcı adı ve şifre ile Ofisin Elektronik Satış Sitesindeki “E-Tedarikçi Girişi” bölümünden yapacaklardır. Ürüne ait fotoğraflar; ürünün gerçek görüntüsünü yansıtacak, fazla veya noksan parça veya yan elemanı ya da aksesuarı içermeyecektir. Ürüne ait teknik özelliklerin firma tarafından tevdi edilen broşürlerle aynı olacak şekilde girilmesi gerekmektedir.

Ürünlerle ilgili olarak sisteme yüklenecek görseller; iç mekana veya iç detaya sahip ürünler için 5 adet fotoğraf. Fotoğrafların ise ürünlerin kullanım şekline göre bütün detayları gösterecek, farklı cephelerden çekilmiş olması gerekmektedir. Sisteme yüklenecek fotoğraflar; dijital ortamda ve renkli çıktı şeklinde başvuru esnasında Katalog Daire Başkanlığı'na teslim edilecek olup, bu görsellerin kabul edilip edilmemesi hususunda Katalog Daire Başkanlığı yetkilidir. Katalog Daire Başkanlığı'nın kabul etmediği veya eksik bulduğu görseller tamamlanıncaya kadar ilgili ürünler internette yayına açılmaz.

25- Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yapılacak olan protokoller doğrultusunda Genel Müdürlükçe elektronik ortamda sorgulanabilecek olan hususlarla ilgili olarak ekte örneği bulunan (TK) (Ek-6) muvafakatnamenin verilmesi gerekmektedir.

26- Vergi Dairesince onaylanmış son 3 yıla ait Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu.    (Firmaların kuruluş tarihine göre; kuruluş bilançoları veya üç yıla kadar olan belgeler)

27- Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’ne göre satış sonrası hizmetleri verilmesi zorunlu olan ürünler için Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi ve eki servis istasyonları listesi ya da bunların ilgili bakanlık web sitesinden alınacak dökümü

28- Firmalara sözleşme kapsamında verilecek olan doğrudan siparişlerde kullanılacak olan tutar bazında indirim oranları, (TK) (Ek-4)'de yer alan listede gösterildiği şekilde olacaktır. Ayrıca yine bu sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek diğer alım usullerinde de asgari olarak bu oranlar kullanılacaktır.

29-Bu sözleşme kapsamında, firmaların üretim adresinin bulunduğu il ve firmaların belirleyeceği diğer illerde yer alan müşterilerin talepleri karşılanabilecektir. Firmaların taleplerini karşılamayı taahhüt ettikleri müşterilerin bulunduğu iller firma tarafından Sipariş ve Teslimat İlleri Tablosu (TK)" (Ek-5)'de belirtilecektir.

30- Sözleşmeye davet aşamasında düzenlenecek olan; Ortaklık Durum Belgesi (TK) (Ek-8), Ortaklık ve/veya Unvan Değişikliği Bildirim Taahhütnamesi (TK) (Ek-9) ibraz etmesi gerekmektedir.

Tekno Katalog ile ilgili her türlü bilgiyi Katalog Daire Başkanlığı’ndan alabilirsiniz.

EK LİSTESİ:
EK-1- Firma Bilgi Formu (TK)
EK-2-Ürün ve Fiyatlandırma Tablosu (TK)
EK-3-Sözleşme ve Ceza Taahhütnamesi
EK-4-Tutar İndirimleri Tablosu (TK)
EK-5-Sipariş ve Teslimat İlleri Tablosu (TK)
EK-6-Muvafakatname Örneği (TK)
EK-7-Başvuru Dilekçesi (TK)
EK-8-Ortaklık Durum Belgesi (TK)
EK-9-Ortaklık Durum Değişikliği Taahhütnamesi (TK)
EK-10-Yasaklılık Taahhütnamesi (TK)
EK-11-Fikri ve Sınai Hakları Taahhütnamesi (TK)
EK-12-Sağlığa Uygunluk Belgesi (TK)
EK-13-Teslim Süreleri Tablosu (TK)
EK-14-Tekno Katalog Proje Ürün Bilgi Formu